04.05 programos „Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas“

priemonė „įgyvendinti valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programos priemones“

 

 

Lietuvos Respublikos įstatymai:

 

Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas

·       
Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas

 

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas 

 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas

 

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

 

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtinti:

 

Valstybinė moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programa (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 4 d. nutarimas Nr. 112 „Dėl Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos patvirtinimo“)

 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“)

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais patvirtinti:

 

Valstybinės  moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų planas 2018–2021 metams (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-331  „Dėl Valstybinės  moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams patvirtinimo“

 

Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“)

 

Projektų administravimo taisyklės (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“)

 

Nuostatai:

 

Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams priemonėms įgyvendinti, atrankos konkurso organizavimo 2018 metais nuostatai (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. A1-534 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams priemonėms įgyvendinti, atrankos konkurso organizavimo 2018 metais nuostatų patvirtinimo ir komisijos sudarymo“)

 

Sprendimai dėl paramos skyrimo:

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. lapkričio 27 d. potvarkis Nr. A3-229 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018-2021 metais priemonėms įgyvendinti finansavimo 2018 metais“

 

ATASKAITOS

 

2018 metų IV ketvirčio / metinė veiklos ataskaita (privaloma pateikti Departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

2018 metų IV ketvirčio / metinė išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita (privaloma pateikti Departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

2018 metų IV ketvirčio detalusis patirtų kasinių išlaidų sąrašas (privaloma pateikti Departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

2018 metų IV ketvirčio buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą, suvestinė (privaloma pateikti Departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.) 

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų  20___ m.  ____________mėn. _____d. ketvirtinė ataskaita (privaloma pateikti Departamento Finansų skyriui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

Atnaujinimo data: 2018-12-28