03.03 programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“

priemonė „Įgyvendinti Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą veiksmų planą“

 

VISA AKTUALI INFORMACIJA SKELBIAMA INTERNETO SVETAINĖJE ADRESU WWW.TREMTINIAI.LT

 


 

Lietuvos Respublikos įstatymai:

 

Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statumo įstatymas

 

Lietuvos Respublikos asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo įstatymas

 

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas

 

Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų ir valstybinių pensijų, sumažintų dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo, kompensavimo įstatymas 

 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas 

 

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas

 

Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtinti:

 

Gyvenamųjų patalpų suteikimo nuomos pagrindais grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimas Nr. 320 „Dėl Gyvenamųjų patalpų suteikimo nuomos pagrindais grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams tvarkos aprašo patvirtinimo“)

 

Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“)

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais patvirtinti:

 

Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2015–2017 metų veiksmų planas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. 124 „Dėl Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2015–2017 metų veiksmų plano patvirtinimo“)

 

Valstybės paramos persikėlimui ir socialinei integracijai priemonių teikimo grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. 151 „Dėl Valstybės paramos persikėlimui ir socialinei integracijai priemonių teikimo grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams tvarkos aprašo patvirtinimo“)

 

Nuolatinė tarpinstitucinė komisija politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą ir jų integracijos klausimams spręsti ir jos darbo reglamentas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. A1-130 „Dėl Nuolatinės tarpinstitucinės komisijos politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą ir jų integracijos klausimams spręsti sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“)

 

Kita aktuali informacija:

 

Bus pildoma

Atnaujinimo data: 2018-07-17