03.03 programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“

priemonė „Įgyvendinti jaunimo politikai skirtas priemones“

priemonė „diegiant bendrą jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemą, užtikrinti jaunimo informavimo ir konsultavimo tinklo plėtrą ir palaikymą“

 

Lietuvos Respublikos įstatymai:

 

Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas

 

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos paramos ir labdaros fondų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas

 

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

 

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtinti:

 

Nacionalinė jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programa (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimas Nr. 1715 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos patvirtinimo“)

 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“)

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais patvirtinti:

 

Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 metų veiksmų planas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. A1-181 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“) 

 

Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“)

 

Projektų administravimo taisyklės (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“)

 

Kita informacija:

 

Rekomendacijos jaunimo informavimo ir konsultavimo kokybei užtikrinti (Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. 2V-68 (1.4) „Dėl Rekomendacijų jaunimo informavimo ir konsultavimo kokybei užtikrinti patvirtinimo“)

 

Nuostatai:

 

Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2019 metais konkurso nuostatai (Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darboministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. 2V-95 (1.4) „Dėl Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2019 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“)

 

Sprendimai dėl paramos skyrimo:

 

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darboministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. 2V-146 (1.4) „Dėl Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2019 metais konkurso rezultatų patvirtinimo“

 

Kita informacija:

 

2019 m. __ ketvirčio planuojamų veiklų grafikas (privaloma pateikti Jaunimo reikalų departamentui ir Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 


ATASKAITOS

 

2019 m. __ ketvirčio / metų veiklų įvykdymo ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

2019 m. __ ketvirčio / metų išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

2019 m. __ ketvirčio detalusis patirtų kasinių išlaidų sąrašas (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

2019 metų __ ketvirčio buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą, suvestinė (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų 2019 m. ______ mėn. __ d. ketvirtinė ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamento Išteklių valdymo skyriui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

Atnaujinimo data: 2019-10-31