03.03 programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“

priemonė „Įgyvendinti smurto artimoje aplinkoje (įskaitant vaikus) prevencijos ir pagalbos teikimo priemones“

priemonė „Finansuoti nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su asmenimis, siekiančiais atsisakyti smurtinio elgesio, projektus“

 

 Lietuvos Respublikos įstatymai:

 

Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas

 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

 

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas

 

Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos paramos ir labdaros fondų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas

 

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

 

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtinti:

 

Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programa (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 28 d. nutarimas Nr. 485 „Dėl Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos patvirtinimo“)

 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“)

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais patvirtinti:

 

Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2017–2020 metų veiksmų planas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. A1-182 „Dėl Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“)

 

Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“)

 

Projektų administravimo taisyklės (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“)

 

Nuostatai:

 

Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su smurtautojais, projektų atrankos konkurso  organizavimo 2019 metais nuostatai (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. A1-713 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su smurtautojais, projektų atrankos konkurso  organizavimo 2019 metais nuostatų patvirtinimo ir komisijos sudarymo“)

 

Sprendimai dėl paramos skyrimo:

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2019 m. balandžio 3 d. potvarkis Nr. A3-59 „Dėl nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su smurtautojais, projektų  2019 metais finansavimo“

 


ATASKAITOS

 

2019 metų ... ketvirčio / metinė (galutinė projekto įgyvendinimo) veiklos ataskaita  (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

 2019 m. ... ketvirčio / metinė išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita  ir jos priedas (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

2019 m. ... ketvirčio / metinės išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos priedas (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

2019 metų .... ketvirčio buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą, suvestinė  (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų  20___ m.  ____________mėn. _____d. ketvirtinė ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamento Išteklių valdymo skyriui iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

Atnaujinimo data: 2019-10-31