03.03 programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“

priemonės „Įgyvendinti smurto artimoje aplinkoje (įskaitant vaikus) prevencijos ir pagalbos teikimo priemones“

priemonė „Skirti lėšų nevyriausybinių organizacijų projektams, skirtiems smurto artimoje aplinkoje prevencijai“

 

Lietuvos Respublikos įstatymai:

 

Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas

 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

 

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas

 

Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos paramos ir labdaros fondų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas

 

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

 

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtinti:

 

Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programa (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 28 d. nutarimas Nr. 485 „Dėl Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos patvirtinimo“)

 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“)

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais patvirtinti:

 

Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2017–2020 metų veiksmų planas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. A1-182 „Dėl Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“)

 

Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“)

 

Projektų administravimo taisyklės (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“)

 

Nuostatai:

 

Nevyriausybinių  organizacijų  projektų,  skirtų  smurto  artimoje  aplinkoje  prevencijai, atrankos konkurso organizavimo 2018 metais nuostatai (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. A1-283 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai, atrankos konkurso organizavimo2018 metais nuostatų patvirtinimo ir komisijos sudarymo“)

 

Sprendimai dėl paramos skyrimo:

 

Šiuo metu nėra.

 

ATASKAITOS

 

Šiuo metu nėra.

 

 

Atnaujinimo data: 2018-07-17