03.03 programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“

 PRIEMONĖ „ĮGYVENDINTI PRIEMONES ŠEIMOS IR VAIKO GEROVEI“

priemonė „PADIDINTI PARAMĄ VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONĖMS ATSTOVAUJANČIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLAI“

 

Lietuvos Respublikos įstatymai:

 

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas

 

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas

 

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas

 

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

 

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtinti:

 

20142020 metų nacionalinės pažangos programa (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr. 1482 „Dėl 20142020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“)

 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“)

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais patvirtinti:

 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų planas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. A1-99Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“)

 

Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“)

 

Projektų administravimo taisyklės (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“)

 

Nuostatai:

 

Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatai (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. A1-707 „Dėl Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo ir komisijos sudarymo“)

 

Sprendimai dėl paramos skyrimo:

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2019 m. kovo 7 d. potvarkis Nr. A3-38 „Dėl Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektų finansavimo“

 


ATASKAITOS

 

2019 METŲ ... KETVIRČIO / METINĖ PROJEKTO VEIKLOS ATASKAITA (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

2019 METŲ ... KETVIRČIO / METINĖ IŠLAIDŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITA (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

2019 METŲ ... KETVIRČIO DETALUSIS PATIRTŲ KASINIŲ IŠLAIDŲ SĄRAŠAS (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

2019 METŲ ... KETVIRČIO BUHALTERINĖS APSKAITOS DOKUMENTŲ, PAGRINDŽIANČIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ, SUVESTINĖ (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO IR PATIRTŲ SĄNAUDŲ 2019 M. _____ MĖN. __ D. KETVIRTINĖ ATASKAITA (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamento Išteklių valdymo skyriui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

Atnaujinimo data: 2019-10-31