03.03 programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“

priemonė „Įgyvendinti priemones šeimos ir vaiko gerovei“

priemonė „Plėsti vaikų dienos centrų savivaldybėse veiklą, teikiant nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir šeimoms“

 

Lietuvos Respublikos įstatymai:

 

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas

 

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

 

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas

 

Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos paramos ir labdaros fondų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

 

Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas

 

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

 

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtinti:

 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“)

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais patvirtinti:

 

Vaiko gerovės 2016–2018 metų veiksmų planas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. A1-132 „Dėl Vaiko gerovės 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“)

 

Vaikų dienos centrų veiklos rekomendacijos (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. A1-609 „Dėl Vaikų dienos centrų veiklos rekomendacijų patvirtinimo“)

 

Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“)

 

Projektų administravimo taisyklės (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“)

 

Nuostatai:

  

Vaikų dienos centrų plėtros projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatai (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. A1-680 „Dėl vaikų dienos centrų veiklos projektų atrankos konkurso 2019 metais nuostatų patvirtinimo ir komisijos sudarymo“)

 

Sprendimai dėl paramos skyrimo:

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2019 m. balandžio 8 d. potvarkis Nr. A3-60 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2019 m.  kovo 1 d. potvarkio Nr. A3-32 „Dėl lėšų skyrimo projektmas, skirtiems vaikų dienos centrų plėtrai 2019 metais“ pakeitimo“

 


ATASKAITOS

 

2019 METŲ ... KETVIRČIO / METINĖ  VEIKLOS ATASKAITA (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

2019 METŲ ... KETVIRČIO / METINĖ  IŠLAIDŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITA (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

2019 METŲ ... KETVIRČIO DETALUSIS PATIRTŲ KASINIŲ IŠLAIDŲ SĄRAŠAS (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

2019 METŲ ... KETVIRČIO BUHALTERINĖS APSKAITOS DOKUMENTŲ, PAGRINDŽIANČIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ, SUVESTINĖ (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO IR PATIRTŲ SĄNAUDŲ  2019  M. ______ MĖN.__D.  KETVIRTINĖ ATASKAITA (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamento Išteklių valdymo skyriui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

UŽ ATSKIRŲ PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMĄ ATSAKINGŲ SPPD DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

 

Už atskirų projektų administravimą atsakingų SPPD darbuotojų sąrašas

Atnaujinimo data: 2019-10-31