03.03 programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“

priemonė „Įgyvendinti priemones šeimos ir vaiko gerovei“

priemonė „Skirti lėšas nevyriausybinėms organizacijoms, vykdančioms švietėjišką ir atstovaujamą veiklą vaiko gerovės srityje, kurios vienija kitas nevyriausybines organizacijas, dirbančias vaiko gerovės srityje, atrenkant projektus konkurso būdu“

 

Lietuvos Respublikos įstatymai:

 

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas

 

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas

 

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

 

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtinti:

 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“) (galiojanti suvestinė redakcija – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3539015099D2/UVETPozSGo)

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais patvirtinti:

 

Vaiko gerovės 2019–2021 metų veiksmų planas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. A1-612 „Dėl Vaiko gerovės 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“)

 

Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“)

 

Projektų administravimo taisyklės (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“)

 

Nuostatai:

 

Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių kitas nevyriausybines organizacijas, dirbančias vaiko gerovės srityje, 2019 metų projektų atrankos konkursų organizavimo nuostatai (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. A1-660 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių kitas nevyriausybines organizacijas, dirbančias vaiko gerovės srityje, 2019 metų projektų atrankos konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo ir komisijos sudarymo“)

 

Sprendimai dėl paramos skyrimo:

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darboministerijos kanclerio 2019 m. kovo 4 d. potvarkis Nr. A3-33 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių kitas nevyriausybines organizacijas, dirbančias vaiko gerovės srityje, 2019 metų projektų finansavimo“

 


 ATASKAITOS

 

2019 metų ... ketvirčio / metinė veiklos ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

2019 m. ... ketvirčio / metinė išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

2019 m. ... ketvirčio detalus patirtų kasinių išlaidų sąrašas (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

2019 metų ... ketvirčio buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą suvestinė (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų 2019 m. _______ mėn. __ d. ketvirtinė ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamento Išteklių valdymo skyriui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

Atnaujinimo data: 2019-10-31