03.03 programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“

priemonės „Įgyvendinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo priemones“

priemonė „Finansuoti konkurso būdu atrinktus nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektus, organizuojant nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkursą“

 

Lietuvos Respublikos įstatymai:

 

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas 

 

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

 

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

 

Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas

 

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

 

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtinti:

 

20142020 metų nacionalinės pažangos programa (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr. 1482 „Dėl 20142020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“)

 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“)

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais patvirtinti:

 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų planas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. A1-99Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“)

 

Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“)

 

Projektų administravimo taisyklės (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“)

 

Nuostatai:

 

Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2018 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatai (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. A1-178 „Dėl Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2018 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo ir komisijos sudarymo“) 

 

Sprendimai dėl paramos skyrimo:

 

Šiuo metu nėra.

 

ATASKAITOS

 

Šiuo metu nėra.

 

Atnaujinimo data: 2018-07-17