03.03 programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“

priemonė „Įgyvendinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo priemones“

priemonė „Finansuoti konkurso būdu atrinktus nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektus, organizuojant nacionalinių vyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkursą“

 

Lietuvos Respublikos įstatymai:

 

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas 

 

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

 

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

 

Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas

 

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

 

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtinti:

 

20142020 metų nacionalinės pažangos programa (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr. 1482 „Dėl 20142020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“)

 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“)

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais patvirtinti:

 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų planas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. A1-99Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“)

 

Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“)

 

Projektų administravimo taisyklės (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“)

 

Nuostatai:

 

Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatai (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. A1-677 „Dėl Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo ir komisijos sudarymo“)

 

Sprendimai dėl paramos skyrimo:

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2019 m. kovo 29 d. potvarkis Nr. A3-55 „Dėl Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo 2019 metais projektų finansavimo“

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2019 m. gegužės 7 d. potvarkis Nr. A3-70 „Dėl Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2019 metais“

 


ATASKAITOS

 

2019 metų __ ketvirčio / metinė veiklos ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

2019 m. __ ketvirčio / metinė išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

2019 m. __ ketvirčio detalusis patirtų kasinių išlaidų sąrašas (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

2019 metų __ ketvirčio buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą suvestinė (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų 2019 m. ______ mėn. __ d. ketvirtinė ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamento Išteklių valdymo skyriui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

Atnaujinimo data: 2019-10-31