03.03 programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“

priemonė „Organizuoti kompleksinių paslaugų teikimą vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams), ir jų šeimų nariams“

 

Lietuvos Respublikos įstatymai:

 

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas 

 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas

 

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

 

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtinti:

 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“)

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais patvirtinti:

 

Vaiko gerovės 2019–2021 metų veiksmų planas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. A1-612 „Dėl Vaiko gerovės 2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“)

 

Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“)

 

Projektų administravimo taisyklės (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“)

 

Nuostatai:

 

Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukoms (liudininkams) ir jų šeimų nariams, projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatai (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. A1-597 „Dėl Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukoms (liudininkams) ir jų šeimų nariams, projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“).

 

Sprendimai dėl paramos skyrimo:

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2020 m. vasario 4 d. potvarkis Nr. A3-12 „Dėl kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukoms (liudininkams) ir jų šeimų nariams, projektų finansavimo 2020 metais

 


 ATASKAITOS

 

2020 m. ... ketvirčio / metinė veiklų įvykdymo ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

2020 m. ... ketvirčio / metinė išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

2020 m. ... ketvirčio buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą, suvestinė (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų 2020 m. ... mėn. ... d. ketvirtinė ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamento Išteklių valdymo skyriui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.) 

Atnaujinimo data: 2020-03-24