PROGRAMOS 03.03 „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ PRIEMONIŲ, ĮGYVENDINAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS, SĄRAŠAS:

 

1. Priemonė „Organizuoti kompleksinių paslaugų teikimą vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams), ir jų šeimų nariams“.

 

2. Priemonės „Įgyvendinti priemones šeimos ir vaiko gerovei“:

 

2.1. priemonė „Skirti lėšas nevyriausybinėms organizacijoms, vykdančioms švietėjišką ir atstovaujamą veiklą vaiko gerovės srityje, kurios vienija kitas nevyriausybines organizacijas, dirbančias vaiko gerovės srityje, atrenkant projektus konkurso būdu“;

2.2. priemonė „Finansuoti nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje ir teikiančių įvairiapuses paslaugas šeimai, tėvų atsakomybei stiprinti ir pozityviai tėvystei plėtoti veiklos projektus“;

2.3. priemonė „Finansuoti nevyriausybinių organizacijų projektus, skirtus konsultacinės pagalbos pozityvios tėvystės klausimais  teikimui vaiko tėvams, įtėviams, globėjams, rūpintojams“;

2.4. priemonė „Plėsti vaikų dienos centrų savivaldybėse veiklą, teikiant nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir šeimoms“;

2.5. priemonė „Finansuoti konkurso būdu atrinktus vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių ir juos vienijančių nevyriausybinių organizacijų veiklos projektus“.

 

3. Priemonės „Įgyvendinti smurto artimoje aplinkoje (įskaitant vaikus) prevencijos ir pagalbos teikimo priemones“:

 

3.1. priemonė „Skirti lėšų nevyriausybinių organizacijų projektams, skirtiems smurto artimoje aplinkoje prevencijai“;

3.2. priemonė „Finansuoti nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su asmenimis, siekiančiais atsisakyti smurtinio elgesio, projektus“.

 

4. Priemonė „Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti specializuotos pagalbos centrų projektus, skirtus specializuotos kompleksinės pagalbos teikimui smurtą patyrusiems asmenims užtikrinti“.

 

5. Priemonės „Įgyvendinti jaunimo politikai skirtas priemones“:

 

5.1. priemonė „Pervesti lėšas Lietuvos – Lenkijos jaunimo mainų fondui“;

5.2. priemonė „Pervesti lėšas Stepono Batoro Lietuvos ir Vengrijos jaunimo bendradarbiavimo fondui“;

5.3. priemonė „Pervesti lėšas Lietuvos – Ukrainos jaunimo fondui“;

5.4. priemonė „Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti mobiliojo darbo su jaunimu ir (ar) darbo su jaunimu gatvėje programas, siekiant užtikrinti jaunimo miestuose arba jaunimo, gyvenančio kaimiškose vietovėse, atokiose gyvenvietėse, laisvalaikio užimtumą ir socialinę aprėptį“;

5.5. priemonė „Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti savanorystę organizuojančias organizacijas, siekiant įtraukti jaunimą į savanorišką veiklą“;

5.6. priemonė „Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti atvirų jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektus, kurie skatintų jaunus žmones tobulėti socialinėje, edukacinėje ir asmeninėje srityse“;

5.7. priemonė „Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus jaunų žmonių narystei jaunimo organizacijose bei organizacijose, vienijančiose kitas jaunimo organizacijas, jaunimo iniciatyvas“.

 

6. Priemonė „Remti užsienio lietuvių, tarp jų ir jaunimo, organizacijų veiklą, skirtą lietuvybei, bendruomeniškumui, Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių bendradarbiavimui puoselėti, „Globalios Lietuvos“ sampratai įtvirtinti socialinės apsaugos ir darbo srityje“.

 

7. Priemonė „Teikti socialinę pagalbą asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis“.

 

8. Priemonė „Įgyvendinti Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą veiksmų planą“.

 

9. Priemonės „Vykdyti visuomenės švietimo ir tolerancijos ugdymo priemones ir mokyti specialistus“:

 

9.1. priemonė „Rengti darbuotojams, dirbantiems užsieniečių gavusių prieglobstį Lietuvoje integracijos srityje mokymus, švietėjiškus renginius jų integracijos į visuomenę ir lygių galimybių užtikrinimo bei radikalizacijos klausimais“.

 

10. Priemonės „Įgyvendinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo priemones“:

 

10.1. priemonė „Finansuoti konkurso būdu atrinktus nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektus, organizuojant nacionalinių vyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkursą“;

10.2. priemonė „Finansuoti konkurso būdu atrinktus nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektus, organizuojant nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkursą“.

 

11. Priemonė „Remti nuo sausio 11-13 d. įvykių nukentėjusiųjų asociacijų veiklą“.

Atnaujinimo data: 2018-12-28