PROJEKTAS „SAVIVALDYBIŲ KOMPETENCIJŲ DIDINIMAS TEIKIANT PASLAUGAS TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIAMS“

 

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kartu su partneriais Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestų bei Akmenės ir Jonavos rajonų savivaldybių administracijomis ir papildomu partneriu VŠĮ Diversity Development Group, vykdo projektą „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“ (toliau – Projektas).

 

Projekto tikslas – stiprinti integracijos paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimą Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių miestų, Jonavos bei Akmenės rajonų savivaldybėse.

 

Dėl įvairių aplinkybių didėjant į Lietuvą atvykstančių užsieniečių skaičiui, atsiranda poreikis tobulinti nepakankamai koordinuotos ir ad hoc principu vykdomos integracijos politikos įgyvendinimo procesus; užtikrinti, kad trečiųjų šalių piliečiams (toliau – TŠP) paslaugas teikiančios (ir jas koordinuojančios) institucijos turėtų visus resursus, žinias ir kompetencijas, o taip pat būtų suinteresuotos sėkmingos politikos rezultatais vietos (savivaldybių) lygmenyje, t. y. ten, kur ir vyksta (turi vykti) integracijos ir įtraukties procesai.

 

Siekiant Projekto tikslo Projekto vykdymo metu Soatliekamas išsamus TŠP poreikių savivaldybėse bei savivaldybių kompetencijų ir resursų integracijos srityje tyrimas ir, įtraukiant visas suinteresuotąsias šalis, suformuluojamos rekomendacijos integracijos paslaugų kūrimui bei teikimui kiekvienoje savivaldybėje. Projekto dalyviai bus konsultuojami rekomendacijų įgyvendinimo ir strateginio integracijos planavimo proceso metu. Taip pat bus vykdoma rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena, orientuota į kokybiško grįžtamojo ryšio teikimą. Be to, naudojant inovatyvius mokymų metodus, projekto dalyviai bus visapusiškai apmokomi, kaip teikti integracijos paslaugas TŠP. Projekto dalyviams taip pat bus užtikrintas bendradarbiavimas su užsienio ekspertais.

 

Projekto trukmė – 2020–2022 metų laikotarpis.

 

Projekto nauda – taikant aukščiau aptartas priemones ir metodus bus siekiama sukurti efektyvius integracijos mechanizmus vietos lygmenyje, mobilizuoti esamus ir potencialius resursus, įtraukti visas suinteresuotas grupes į proceso kūrimą bei įgyvendinimą. Tikimasi, kad projekto rezultatai pasitarnaus kitoms savivaldybėms, siekiančioms tobulinti TŠP integracijos politikos kūrimo bei įgyvendinimo procesus.

 

Detalesnę informaciją apie Projektą rasite ČIA.

 

PROJEKTO PAŽANGA

 

2020 m. gegužės 1 d. pradėtas projektas Nr. PMIF-2.2.1-V-01 „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“ sėkmingai įgyvendinamas. Per ataskaitinį periodą surengti individualūs susitikimai su visais 6 projekto partneriais, kurių metu pristatytas projektas. 2020 m. gegužės–liepos mėn. rengta tyrimo metodologija ir nuo 2020 m. rugpjūčio mėn. pradėta TŠP situacijos analizė ir integracijos paslaugų tyrimas visose 6 savivaldybėse – vykdyti 79 giluminiai interviu su ekspertais ir ne Europos Sąjungos piliečiais, parengtos anoniminės anketinės apklausos ir išsiųstos projekte dalyvaujančioms savivaldybėms ir joms pavaldžioms institucijoms. Lygiagrečiai rinkti ir analizuoti tyrimui reikalingi statistiniai ir kiti duomenys iš Migracijos departamento, Gyventojų registro, Užimtumo tarnybos, Statistikos departamento.

 

 

Nuoroda į kitus informacijos šaltinius:

  1. Migracijos, informacijos ir bendradarbiavimo platforma: https://mipas.lt/2020/09/09/savivaldybiu-kompetenciju-didinimas-teikiant-paslaugas-treciuju-saliu-pilieciams/;
  2. Diversity Development Group: https://www.diversitygroup.lt/2020/08/25/pradedamas-vykdyti-projektas-savivaldybiu-kompetenciju-didinimas-teikiant-paslaugas-treciuju-saliu-pilieciams/;
  3. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos: http://www.sppd.lt/lt/naujienos/2020/07/31/pradedamas-vykdyti-projektas-savivaldybi-kompetenc/.

 

 

Kontaktinė informacija:

 

Projekto vadovė – Živilė Šukytė-Kraskauskienė, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių programų administravimo skyriaus vedėja, tel. Nr. 8 706 68 183, mob. tel. Nr. 8 699 02 636, el. p. zivile.sukyte@sppd.lt.

 

Projekto koordinatorė – Regina Voverytė-Šimkienė, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių programų administravimo skyriaus patarėja, tel. Nr. 8 706 64 271, el. p. regina.voveryte@sppd.lt

 

Projekto finansininkė – Renata Bilaišytė, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išteklių valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. Nr. 8 706 68 294, el. p. renata.bilaisyte@sppd.lt

 

 

 

 

Atnaujinimo data: 2021-01-05