PROJEKTAS „SAVIVALDYBIŲ KOMPETENCIJŲ DIDINIMAS TEIKIANT PASLAUGAS TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIAMS“

 

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kartu su partneriais Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestų bei Akmenės ir Jonavos rajonų savivaldybių administracijomis ir papildomu partneriu VŠĮ Diversity Development Group, vykdo projektą „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“ (toliau – Projektas).

 

Projekto tikslas – stiprinti integracijos paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimą Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių miestų, Jonavos bei Akmenės rajonų savivaldybėse.

 

Dėl įvairių aplinkybių didėjant į Lietuvą atvykstančių užsieniečių skaičiui, atsiranda poreikis tobulinti nepakankamai koordinuotos ir ad hoc principu vykdomos integracijos politikos įgyvendinimo procesus; užtikrinti, kad trečiųjų šalių piliečiams (toliau – TŠP) paslaugas teikiančios (ir jas koordinuojančios) institucijos turėtų visus resursus, žinias ir kompetencijas, o taip pat būtų suinteresuotos sėkmingos politikos rezultatais vietos (savivaldybių) lygmenyje, t. y. ten, kur ir vyksta (turi vykti) integracijos ir įtraukties procesai.

 

Siekiant Projekto tikslo Projekto vykdymo metu Soatliekamas išsamus TŠP poreikių savivaldybėse bei savivaldybių kompetencijų ir resursų integracijos srityje tyrimas ir, įtraukiant visas suinteresuotąsias šalis, suformuluojamos rekomendacijos integracijos paslaugų kūrimui bei teikimui kiekvienoje savivaldybėje. Projekto dalyviai bus konsultuojami rekomendacijų įgyvendinimo ir strateginio integracijos planavimo proceso metu. Taip pat bus vykdoma rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena, orientuota į kokybiško grįžtamojo ryšio teikimą. Be to, naudojant inovatyvius mokymų metodus, projekto dalyviai bus visapusiškai apmokomi, kaip teikti integracijos paslaugas TŠP. Projekto dalyviams taip pat bus užtikrintas bendradarbiavimas su užsienio ekspertais.

 

Projekto trukmė – 2020–2022 metų laikotarpis.

 

Projekto nauda – taikant aukščiau aptartas priemones ir metodus bus siekiama sukurti efektyvius integracijos mechanizmus vietos lygmenyje, mobilizuoti esamus ir potencialius resursus, įtraukti visas suinteresuotas grupes į proceso kūrimą bei įgyvendinimą. Tikimasi, kad projekto rezultatai pasitarnaus kitoms savivaldybėms, siekiančioms tobulinti TŠP integracijos politikos kūrimo bei įgyvendinimo procesus.

 

Detalesnę informaciją apie Projektą rasite ČIA.

 

 

PROJEKTO PAŽANGA

 

2020 m. gegužės 1 d. pradėtas projektas Nr. PMIF-2.2.1-V-01 „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“ sėkmingai įgyvendinamas. Per ataskaitinį periodą surengti individualūs susitikimai su visais 6 projekto partneriais, kurių metu pristatytas projektas. 2020 m. gegužės–liepos mėn. rengta tyrimo metodologija ir nuo 2020 m. rugpjūčio mėn. pradėta TŠP situacijos analizė ir integracijos paslaugų tyrimas visose 6 savivaldybėse.

 

Atlikti darbai:

1)     Kontekstinė ne ES piliečių integracijos savivaldybėse analizė

Nuo 2020 m. rugpjūčio mėn. atlikta konstekstinė ne ES piliečių (toliau – NESP) integracijos savivaldybėse analizė. Šio tyrimo etapo metu atlikta antrinė statistinių duomenų analizė (Migracijos departamento, Gyventojų registro, Užimtumo tarnybos, Statistikos departamento), siekiant išsiaiškinti savivaldybėse gyvenančių NESP skaičių ir jų pasiskirstymą pagal lytį, amžių, gyvenimo šalyje statusą (leidimus gyventi) ir atvykimo aplinkybes (kokiu pagrindu išduotas leidimas gyventi šalyje) 2010–2020 metų laikotarpiu.

Analizuojant kiekvienos savivaldybės kontekstą taip pat atlikta strateginių veiklos ir plėtros planų bei savivaldybių tarybų veiklos reglamentų analizė, kuria siekta išsiaiškinti, ar strateginiai savivaldybių planai apima ir NESP ir (ar) etninių bendruomenių klausimus.

Pasitelkiant anksčiau įgyvendintų visuomenės nuostatų apklausos tyrimų rezultatus atlikta kiekybinė duomenų analizė, kuri padėjo atskleisti tyrime dalyvavusių savivaldybių gyventojų nuostatų užsienio šalių piliečių atžvilgiu kaitą 2010–2020 metų laikotarpiu.

2)     Empirinis lauko tyrimas

2020 m. rugpjūčio – lapkričio mėnesiais įgyvendintas empirinis lauko tyrimas šešiose savivaldybėse. Lauko tyrimas vykdytas pasitelkiant kokybinio tyrimo metodologiją. Iš viso tyrimo metu atlikti 78 pusiau struktūruoti (giluminiai) interviu su NESP ir ekspertais. Juose dalyvavo 52 NESP (32 moterys ir 20 vyrų) ir 33 ekspertai (savivaldybių administracijų atstovai, savivaldybėse paslaugas teikiančių savivaldybei pavaldžių institucijų, valstybinių institucijų ir NVO atstovai bei tautinių ir užsieniečių bendruomenių ir (ar) organizacijų atstovai). Tyrime dalyvavo užsieniečiai iš 21 šalies, daugiausiai iš Ukrainos (23 proc. informantų), Rusijos ir Sirijos (po 12 proc. informantų) bei Baltarusijos (10 proc. informantų).

3)     Anoniminė anketinė apklausa

2020 m. lapkričio – 2021 m. sausio mėn. įgyvendinta anoniminė anktetinė apklausa, kuria siekta suprasti ir įvertinti, kaip projekte dalyvaujančios savivaldybės ir joms pavaldžios institucijos yra pasirengusios teikti paslaugas savivaldybėje gyvenantiems ir naujai gyventi į savivaldybę atvykstantiems NESP ar kitiems lietuvių kalba nekalbantiems užsienio šalių piliečiams.

Internetinė apklausa skirta savivaldybių skyrių, atsakingų už integracijai aktualių paslaugų teikimą (socialinės paramos ir būsto, sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir lygių galimybių), bei tokias paslaugas teikiančių savivaldybei pavaldžių institucijų ar jų padalinių (socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, švietimo ir kultūros srityse) darbuotojams.

Apklausoje dalyvavo:

a)     30 savivaldybių skyrių atstovų (5 Vilniaus m., 3 Kauno m., 5 Klaipėdos m., 9 Šiaulių m., 3 Jonavos r. ir 5 Akmenės r.).

b)     398 savivaldybei pavaldžių institucijų atstovai (143 Vilniaus m., 133 Kauno m., 8 Klaipėdos m., 72 Šiaulių m., 27 Jonavos r. ir 15 Akmenės r.), tarp jų – 303 švietimo, 22 sveikatos priežiūros, 39 kultūros bei 34 socialines paslaugas teikiančių įstaigų atstovai.

 

 

Nuoroda į kitus informacijos šaltinius:

  1. Migracijos, informacijos ir bendradarbiavimo platforma: https://mipas.lt/2020/09/09/savivaldybiu-kompetenciju-didinimas-teikiant-paslaugas-treciuju-saliu-pilieciams/;
  2. Diversity Development Group: https://www.diversitygroup.lt/2020/08/25/pradedamas-vykdyti-projektas-savivaldybiu-kompetenciju-didinimas-teikiant-paslaugas-treciuju-saliu-pilieciams/;
  3. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos: http://www.sppd.lt/lt/naujienos/2020/07/31/pradedamas-vykdyti-projektas-savivaldybi-kompetenc/.

 

 

Kontaktinė informacija:

 

Projekto vadovė – Živilė Šukytė-Kraskauskienė, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių programų administravimo skyriaus vedėja, tel. Nr. 8 706 68 183, mob. tel. Nr. 8 699 02 636, el. p. zivile.sukyte@sppd.lt.

 

Projekto koordinatorė – Regina Voverytė-Šimkienė, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių programų administravimo skyriaus patarėja, tel. Nr. + 706 64 271, mob. tel. Nr. 8 615 99 793, el. p. regina.voveryte@sppd.lt

 

Projekto finansininkė – Antonina Miliauskienė, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išteklių valdymo skyriaus patarėja, mob. tel. Nr. 8 658 82 075,

el. p. antonina.miliauskiene@sppd.lt.

 

Projekto partnerio VŠĮ Diversity Development Group kontaktinė informacija:

Tyrėja dr. Giedrė Blažytė, mob. tel. Nr. 8 618 51 228, el. p.  giedre@diversitygroup.lt.

Projekto vadovė Lina Kisevičienė, mob. tel. Nr. 8 607 66 902, el. p. lina@diversitygroup.lt.

 

 

 

 

Atnaujinimo data: 2021-02-22