Šalpos ir kitos socialinės paramos išmokos

 

Teisės aktai:

 

- Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymas;

 

- Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas;

 

- Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas;

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtinti: 

 

- Valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatai (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 29 d. nutarimas Nr. 346 „Dėl Valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo);

  

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais patvirtinti:

 

Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų valstybinėms šalpos išmokoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. A1-402);

 

- Duomenų apie savivaldybių administracijoms valstybinėms šalpos išmokoms bei išmokoms vaikams administruoti skirtų lėšų panaudojimą ataskaitų formų ir jų pildymo tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. A1-383);

 

- Duomenų apie savivaldybės administracijos mokamas valstybines šalpos išmokas statistinių ataskaitų formų ir jų pildymo tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A1-207).

 

Kiti teisės aktai:

 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“);

 


 Ataskaitos

 
 
 
 
 
 
 

Sąmatų pakeitimas:

 

„Pervesti lėšas šalpos išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms mokėti“ – pateikti departamentui, įsigaliojus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymui, per 5 d. d.; teikiant dėl lėšų, skirtų šalpos išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms mokėti ir administruoti, perskirstymo: tarp būsimų mėnesių – ne daugiau kaip du kartus per ketvirtį iki einamojo mėnesio 15 d. ir ne vėliau kaip iki lapkričio 15 d.; tarp būsimų ketvirčių – ne daugiau kaip vieną kartą per ketvirtį iki einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio 15 d.:

 

20__ m. išlaidų sąmata Nr.__ pagal VŠI Sutarties 1VŠI priedą;

 

Motyvuotas prašymas dėl valstybės biudžeto lėšų perskirstymo Nr.__ pagal VŠI Sutarties 9VŠI priedą.

 

„Pervesti lėšas šalpos išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms administruoti“ – pateikti departamentui motyvuotą prašymą ir išlaidų sąmatos projektą, įsigaliojus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymui, per 5 d. d.; pateikti dėl lėšų, skirtų šalpos išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms administruoti, perskirstymo: tarp  Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnių, nekeičiant išlaidų sąmatoje savivaldybės administracijai patvirtintos ketvirčio sumos, – ne daugiau kaip du kartus per ketvirtį iki einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio 10 d.; tarp einamojo ir būsimų ketvirčių – ne daugiau kaip du kartus per ketvirtį iki einamojo ketvirčio antrojo mėnesio 10 d.:

 

20__ m. išlaidų sąmata Nr.__ pagal VŠI Sutarties 2VŠI priedą;

 

Motyvuotas prašymas dėl valstybės biudžeto lėšų perskirstymo Nr.__ pagal VŠI Sutarties 10VŠI priedą.

Pildoma programų administravimo valdymo informacinėje sistemoje (PAVIS)

 

 

Atnaujinimo data: 2018-10-04