Veiklos sritys

  

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 

1. Socialinės globos kokybės kontrolės ir licencijavimo srityje:

- teikia metodinę pagalbą dėl socialinės globos normų taikymo;

- teikia metodinę pagalbą dėl bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolės;

- vadovaudamasis socialinės globos normomis, vertina socialinės globos kokybę;

- išduoda licencijas teikti socialinę globą, sustabdo ir naikina jų galiojimą, bei prižiūri ir kontroliuoja, kaip laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų;

- vykdo socialinę globą teikiančių licencijuotų socialinių paslaugų įstaigų apskaitą.

 

2. Socialinių programų, priemonių ir projektų administravimo srityje:

- įgyvendina socialines programas valstybės ir vietos savivaldos lygmenimis (socialinės paramos, užimtumo didinimo, šeimos ir vaiko teisių apsaugos, jaunimo politikos, socialinės aprėpties stiprinimo bei kitomis temomis);

- organizuoja, koordinuoja ir prižiūri valstybės socialinių programų, priemonių ir (ar) projektų įgyvendinimą, vertina ir reguliuoja valstybės socialinėms programoms, priemonėms ir (ar) projektams skiriamų lėšų naudojimą;

- vertina, apibendrina ir teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai informaciją apie vykdomų socialinių programų, priemonių ir (ar) projektų rezultatus bei pasiūlymus dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo socialinių programų, priemonių ir (ar) projektų įgyvendinimui;

- atlieka nuolatinį valstybės socialinių programų, priemonių ir (ar) projektų įgyvendinimo monitoringą.

 

3. Socialinių darbuotojų atestacijos, socialinių darbuotojų ir individualios priežiūros personalo profesinės kompetencijos tobulinimo organizavimo srityje:

- vykdo socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo poreikių stebėseną;

- inicijuoja naujų socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programų rengimą;

- derina įžangines individualios priežiūros personalo profesinės kompetencijos tobulinimo programas;

- koordinuoja ir vykdo socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programų bei socialinio darbo metodinių centrų atranką;

- vertina socialinio darbo metodinių centrų veiklą;

- organizuoja bei vykdo socialinių darbuotojų atestaciją;

- organizuoja socialinių darbuotojų profesinės kvalifikacijos pripažinimą;

- teikia metodinę pagalbą įstaigoms, organizacijoms dėl socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo ir praktinės veiklos vertinimo.

Atnaujinimo data: 2020-02-27