Lietuvoje kuriamas pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems žmonėms tarnybų tinklas

2021 m. balandžio 28 d.

Šalyje kuriamas specialių pagalbos tarnybų, kurios teiks akredituotą pagalbą nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems žmonėms, tinklas. Jis padės užtikrinti, kad operatyviai būtų suteikta profesionali pagalba nuo bet kokios nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims. Šiam tikslui įgyvendinti iš valstybės biudžeto šiemet skiriama 500 tūkst. eurų, nuo kitų metų kasmet planuojama skirti apie 1 mln. eurų.

Pagalba nukentėjusiems asmenims bus teikiama nemokamai.

 

Organizacijos, norinčios teikti akredituotą pagalbą nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims, kviečiamos iki šių metų birželio 1 d. pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie SADM (toliau – Departamentas) prašymus suteikti akreditaciją tokiai pagalbai teikti.

                                                        

Teisė teikti akredituotą pagalbą gali būti suteikiama Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje arba kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsisteigusiam juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai, jų padaliniui, kuris pageidauja teikti akredituotą pagalbą ir atitinka šiuos reikalavimus:

* turi patalpas, atitinkančias darbų ir priešgaisrinės saugos reikalavimus, patalpose yra įrengta uždara patalpa, kurioje į įstaigą besikreipiantis asmuo galėtų gauti privačią konfidencialią specialisto (teisininko, psichologo, socialinio darbuotojo ir kt.) konsultaciją;

* užtikrina galimybes teikti nukentėjusiems asmenims nuotolines konsultacijas (telefonu, elektroniniu paštu ir (ar) kitomis ryšių priemonėmis), šiam tikslui turi mobiliojo ryšio priemones, kompiuterinę ir programinę įrangą bei dirbti šiomis priemonėmis ir įranga mokantį personalą;

* pageidaujančios teikti akredituotą pagalbą įstaigos darbuotojai, dirbantys tiesiogiai su nukentėjusiais asmenimis, turi aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą arba ne mažesnę negu vienų metų  darbo patirtį pagalbos nukentėjusiems asmenims teikimo srityje;

* užtikrina visų Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje nurodytų funkcijų atlikimą, šiam tikslui turi patvirtintus teikiamų paslaugų aprašymus, kuriuose nurodyti kiekvienai paslaugai teikti turimi žmogiškieji ir materialieji ištekliai.

 

Departamentas akreditavimo procedūrą atliks ne ilgiau nei per 30 kalendorinių dienų. Teisė teikti akredituotą pagalbą bus suteikiama 3 metams.

 

Akredituota pagalba bus finansuojama valstybės biudžeto lėšomis. Akredituotai pagalbai teikti 2021 m. skirta 500 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų. Šios lėšos bus lygiomis dalimis paskirstomos pagalbos tarnyboms, kurios į Departamentą dėl lėšų akredituotai pagalbai teikti 2021 metams kreipsis iki 2021 m. rugpjūčio 1 d. 

 

Dėl papildomos informacijos suteikimo prašome kreiptis į Departamentą (el. paštas pt-akreditacija@sppd.lt, tel. +370 658 82130) ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tikslinės pagalbos skyriaus patarėjas Agnę Vitkutę (el. paštas agne.vitkute@socmin.lt, tel. +370 658 60028) bei Vilmą Karosienę (el. paštas vilma.karosiene@socmin.lt, tel. +370 685 63585).