Kviečiame lietuvių bendruomenes, susibūrusias buvusioje SSRS teritorijoje, teikti paraiškas dėl šiemet ketinamų organizuoti projektų finansavimo

2021 m. vasario 12 d.

Kviečiame lietuvių bendruomenes, susibūrusias buvusioje SSRS teritorijoje, teikti paraiškas dėl šiemet ketinamų organizuoti projektų, kuriems finansuoti ketinama kreiptis paramos pagal Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2021–2023 metų veiksmų plano priemones.

Minėtos veiksmų plano priemonės patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. A1-777 ,,Dėl Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“.

 

Valstybės parama teikiama buvusios SSRS teritorijoje veikiančioms lietuvių bendruomenėms, tremtinių organizacijoms rengiant suvažiavimus, konferencijas, kurių tikslas – skleisti informaciją neteisėtai represuotiems asmenims grįžimo, pensinio aprūpinimo, įdarbinimo, Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo ir kitais klausimais, kaip tai numatyta Valstybės paramos persikėlimui ir socialinei integracijai priemonių teikimo grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 151 „Dėl Valstybės paramos persikėlimui ir socialinei integracijai priemonių teikimo grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12 punkte.

 

Prašome užpildyti ir ne vėliau kaip iki 2021 m. kovo 12 d. Departamentui elektroniniu paštu inga.zuravliova@sppd.lt pateikti užpildytą pridedamą PARAIŠKOS FORMĄ, skirtą Lietuvių bendruomenių organizuojamiems projektams remti.

Forma patvirtinta Nuolatinės tarpinstitucinės komisijos politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą ir jų socialinės integracijos klausimams spręsti 2019 m. lapkričio 28 d. posėdžio metu.

 

Pateiktų paraiškų svarstymas bus organizuojamas ir vieno projekto, kuris bus finansuojamas 2021 metais, atranka bus vykdoma Nuolatinės tarpinstitucinės komisijos politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą ir jų socialinės integracijos klausimams spręsti posėdžių metu.

 

Telefonai pasiteirauti: 8 706 68152; +370 706 68152; +370 658 82116.