Nevyriausybinių organizacijų arba tarptautinių organizacijų ar jų padalinių, teisėtai veikiančių Lietuvos Respublikoje, atranka projektui „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“ įgyvendinti

2020 m. sausio 29 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos    (toliau – Departamentas) skelbia Nevyriausybinių organizacijų arba tarptautinių organizacijų ar jų padalinių, teisėtai veikiančių Lietuvos Respublikoje (toliau – organizacija), atranką tapti partneriu projektui „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“ įgyvendinti.

 

Atrankos tikslas – atrinkti vieną organizaciją, kuri teiks kokybiškas paslaugas, siekiant tinkamai įgyvendinti projektą „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“.

 

Atrankoje gali dalyvauti Lietuvos Respublikos nevyriausybinės organizacijos, atitinkančios Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme pateiktą apibrėžimą, arba tarptautinės organizacijos ar jų padaliniai, teisėtai veikiantys Lietuvos Respublikoje ir atitinkantys Nevyriausybinių organizacijų, arba tarptautinių organizacijų ar jų padalinių, teisėtai veikiančių Lietuvos Respublikoje, atrankos projektui „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“ įgyvendinti tvarkos apraše, patvirtintame Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V1-55 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų, arba tarptautinių organizacijų ar jų padalinių, teisėtai veikiančių Lietuvos Respublikoje, atrankos projektui „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“ įgyvendinti tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nustatytus reikalavimus.

 

Paraiškos priimamos nuo 2020 m. sausio 29 d. iki 2020 m. vasario 12 d. (imtinai) 17 val., adresu Vivulskio g. 13, LT-03162 Vilnius.

Paraiška gali būti teikiama popierinė arba elektroninė, įrašyta skaitmeninėje laikmenoje, kaip nustatyta Aprašo 9 punkte.

 

Organizacijos, rengdamos paraišką, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su atranka susijusiais klausimais, kurias teikia Departamento Socialinių programų valdymo skyriaus patarėja Regina Voverytė-Šimkienė (tel. 8 706 64271, el. p. regina.voveryte@sppd.lt), jos laikinai nesant – Departamento Socialinių programų valdymo skyriaus vedėja Živilė Šukytė-Kraskauskienė (tel. 8 706 68183, el. p. zivile.sukyte@sppd.lt).

 

Dokumentai, susiję su atranka:

Įsakymas „Dėl Nevyriausybinių organizacijų, arba tarptautinių organizacijų ar jų padalinių, teisėtai veikiančių Lietuvos Respublikoje, atrankos projektui „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“ įgyvendinti tvarkos aprašo patvirtinimo“:

Aprašas;

Aprašo 1 priedas (Paraiškos forma);

Aprašo 2 priedas (Konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimo forma);

Aprašo 3 priedas (Paraiškos administracinės atitikties vertinimo lentelė);

Aprašo 4 priedas (Paraiškos naudos ir kokybės vertinimo lentelė).