Kvietimas lietuvių bendruomenėms, susibūrusioms buvusioje SSRS teritorijoje, teikti paraiškas dėl 2020 metais ketinamų organizuoti projektų finansavimo

2020 m. sausio 17 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM kviečia teikti prašymus lietuvių bendruomenes, susibūrusias buvusioje SSRS teritorijoje, dėl 2020 metais ketinamų organizuoti projektų, kuriems finansuoti ketinama kreiptis paramos pagal Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2018–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. A1-477 „Dėl Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2018–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų planas), priemones.

 

Valstybės parama teikiama buvusios SSRS teritorijoje veikiančioms lietuvių bendruomenėms, tremtinių organizacijoms rengiant suvažiavimus, konferencijas, kurių tikslas – skleisti informaciją neteisėtai represuotiems asmenims grįžimo, pensinio aprūpinimo, įdarbinimo, Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo ir kitais klausimais (kaip tai numatyta Valstybės paramos persikėlimui ir socialinei integracijai priemonių teikimo grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 151 „Dėl Valstybės paramos persikėlimui ir socialinei integracijai priemonių teikimo grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12 punkte).

 

Prašome užpildyti ir ne vėliau kaip iki 2020 m. vasario 17 d. Departamentui elektroniniu paštu Loreta.riskute@sppd.lt pateikti užpildytą pridedamą paraiškos formą, skirtą Lietuvių bendruomenių organizuojamiems projektams remti (forma patvirtinta Nuolatinės tarpinstitucinės komisijos politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą ir jų socialinės integracijos klausimams spręsti 2019 m. lapkričio 28 d. posėdžio metu).

 

Pateiktų paraiškų svarstymas bus organizuojamas ir vieno projekto, kuris bus finansuojamas 2020 metais, atranka bus vykdoma Nuolatinės tarpinstitucinės komisijos politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą ir jų socialinės integracijos klausimams spręsti posėdžių metu.

 

Telefonas pasiteirauti 8 706 68185, +370 655 34874