Socialinio darbo metodinių centrų atrankos konkursas

2018 m. kovo 5 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vadovaujantis Socialinio darbo metodinių centrų atrankos konkurso nuostatų, patvirtintų Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. A1-125 „Dėl Socialinio darbo metodinių centrų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ (toliau - Nuostatai) 4 punktu, skelbia Socialinio darbo metodinių centrų atrankos konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso pradžia - 2018 m. kovo 5 d.

Konkurso pabaiga – 2018 m. balandžio 6 d.

 

INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS

Konkurso tikslas – atrinkti Socialinio darbo metodinius centrus, kurie vykdytų socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo, socialinio darbo (socialinių paslaugų) naujovių diegimo bei gerosios patirties sklaidos kitoms socialinių paslaugų įstaigoms funkcijas. Konkursas laikomas įvykusiu, kai gauta bent viena paraiška dalyvauti socialinio darbo metodinių centrų atrankos konkurse (toliau- Paraiška).

 

Konkurso prioritetas teikiamas nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms bendruomenines paslaugas/paslaugas bendruomenėje. Nevyriausybinės organizacijos Nuostatuose suprantamos kaip asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos.

Konkurse negali dalyvauti įstaigos, įtrauktos veiksmų plane, patvirtintame Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-83 „Dėl perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“.

 

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Paraiškos teikiamos iki 2018 m. balandžio 6 d. 15.00 val.

Paraiškos kartu su dokumentais, nurodytais Nuostatų 9 punkte, Departamentui turi būti pateikiamos 3 egzemplioriais (vienas originalas ir dvi kopijos). Paraiškos kopija laikoma tinkama, jei ji (arba jos pirmas ir paskutinis lapas) patvirtinta žyma „Kopija tikra“ ir pareiškėjo antspaudu (jeigu pareiškėjas antspaudą privalo turėti) bei asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, parašu, nurodant vardą, pavardę, pareigas ir datą. Jei dokumentą sudaro daugiau nei vienas lapas, antro ir kitų lapų apatinėje dalyje esančiame laisvame plote nurodoma „Kopija tikra“ ir pasirašoma“.

 

Paraiškos Departamentui pristatomos į 14 kabinetą, adresu A. Vivulskio g. 16, Vilnius arba siunčiamos registruotu paštu arba per kurjerį, adresu: Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, A. Vivulskio g. 16, Vilnius 03115. Ant voko turi būti užrašyta „Socialinio darbo metodinių centrų atrankos konkursui“ bei  nurodytas tikslus pareiškėjo pavadinimas ir adresas.

Paraiškos turi būti pildomos lietuvių kalba, pasirašytos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens. Kartu su Paraiška pateikiami dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Tuo atveju kai teikiami dokumentai užsienio kalba, privalo būti pridėti šių dokumentų vertimai į lietuvių kalbą. Jei teikiamos dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos Pareiškėjo antspaudu, jei jis antspaudą privalo turėti, ir asmens, turinčio teisę veikti Pareiškėjo vardu, parašu.

 

Kiekvienas Paraiškos egzempliorius ir prie jo pridedami dokumentai turi būti susegti į segtuvą ar segtuvų įsegėlėmis, puslapiai sunumeruoti vientisa tvarka.

Pareiškėjas Konkursui gali pateikti tik vieną Paraišką.

 

Paraiškos nevertinamos esant Nuostatų 13 punkte numatytoms aplinkybėms.

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio darbo skyriaus vyriausioji specialistė Inga Sapkaitė (tel. 8 706 68 273, el. p. Inga.Sapkaite@sppd.lt). Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.

                                                                                                         

KONKURSO DOKUMENTAI: