Lietuvos Respublikos delegacija aplankė Sibiro tremtinius Irkutske ir Buriatijoje

2016 m. rugsėjo 9 d.

Lietuvių nacionalinio kultūrinio centro ,,Švyturys“ Irkutsko srityje ir Buriatijos lietuvių bendruomenės kvietimu 2016 m. rugpjūčio 24–30 d. dienomis Lietuvos Respublikos delegacija, vadovaujama LR Seimo nario Donato Jankausko, dalyvavo renginiuose ,,Tremties keliais“ Irkutsko srityje ir Buriatijos Respublikoje, Rusijos Federacijoje, skirtuose lietuvių tautos trėmimo 75–mečiui paminėti.

 

11 asmenų delegacija, kurios sudėtyje įvairių suinteresuotų institucijų atstovai – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties departamento direktorė Violeta Toleikienė, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė Birutė Burauskaitė, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių programų valdymo skyriaus vedėja Živilė Šukytė-Kraskauskienė bei šio skyriaus vyriausioji specialistė Rima Gudelytė, taip pat Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pilietybės reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Izabelė Šalkauskienė, Vilniaus miesto savivaldybės Socialinio būsto skyriaus vedėjo pavaduotoja Birutė Stankevičienė ir kitų suinteresuotų institucijų atstovai – susitiko su lietuvių bendruomenėmis Irkutske ir Buriatijoje, dalyvavo oficialiuose renginiuose, pagerbė amžinam poilsiui Sibire atgulusius lietuvius dar atrandamose, bandomose išsaugoti kapinėse, bendravo su Sibiro lietuviais iš Irkutsko srities Bratsko, Almazay, Zimos, Usolje Sibirskojės, Kutuliko, Angarsko, Ust Ilimsko, Megeto, Čunosapylinkių, Buriatijos Respublikos bendruomenės nariais iš Ulan Ude, Novoiljinsko, Zaigrajevsko rajonų bei Krasnojarsko, Altajaus, Karelijos ir Karagandos lietuvių bendruomenių atstovais.

 

Irkutske ir Ulan Ude vyko konferencijos ,,Lietuviai Sibire: vakar, šiandien, rytoj“, kuriuose Sibiro bendruomenių atstovai kalbėjo apie kasdienius darbus ir rūpesčius, apie veiklos perspektyvas. Ulan Ude konferencijoje buvo pateiktas rezoliucijos projektas, jį svarstydami dalyviai aktyviai sakė savo nuomonę, teikė pasiūlymus. Rezoliucijoje buvo reiškiama padėka Lietuvai už teikiamą paramą Sibiro lietuvių bendruomenėms, tačiau apgailestaujama, kad mažai skiriama dėmesio ten gimusiai jaunajai kartai – jaunimas norėtų išmokti lietuvių kalbą, susipažinti su tautos tradicijomis ir menu. Taip pat pareikštas nusivylimas, kad siaurinama Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimos narių sugrįžimo į Lietuvą programa, nes, įvertinant didžiulius Sibiro plotus, atstumus ir gyvenimo sąlygas, ne visi galėjo sužinoti apie Lietuvoje veikiančią programą ir pareikšti norą grįžti nuolat gyventi į Lietuvą. Konferencijoje daugiau kalbama apie tremtinių vaikų ir vaikaičių problemas, o tai reiškia, kad ten gimusi jaunoji karta neabejinga savo protėvių kraštui, kas tai teikia optimistinį atspalvį. Konferencijos metu buvo viliamasi, kad tarp Sibiro lietuvių ir jų Tėvynės ryšiai bus dar glaudesni ir praktiškesni.

 

Ulan Ude tie patys konferencijos dalyviai, atvykę iš kitų kraštų, jau persirengę tautiniais lietuvių drabužiais, dainavo lietuviškas dainas, skaitė eiles. Irkutsko vietinio ansamblio artistai sušoko kelis lietuvių liaudies šokius. Atmosfera salėje buvo nepaprastai šilta. Čia, Sibire, toli nuo Baltijos krantų toks nuoširdus savamokslių kolektyvų pasirodymas sukuria labai ypatingą nuotaiką – Tėvynės ilgesį, meilę ir pagarbą savajam kraštui.

 

Aktyviausiems Irkutsko ir Buriatijos lietuvių bendruomenių nariams įteikti Lietuvos Respublikos Seimo bei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos padėkos raštai. Drauge su jais įteikti gražiai paruošti krepšeliai su lietuviška duona ir suvenyrais iš Lietuvos. Už aktyvią visuomeninę veiklą, skirtą lietuvybei išsaugoti tarp jaunimo tolimajame Irkutske, glaudų bendradarbiavimą su kitų kraštų ir sričių lietuvių bendruomenėmis, atskirai buvo pagerbtas (įteikta dovanėlė) Vitalijus Strižnevas.

 

 „Susitikimai su Lietuvių bendruomenių atstovais sujaudino savo nuoširdumu ir tragiškomis istorijomis. Žmonės apsisprendė būti lietuviais, nežiūrint į gana prieštaringą vietos valdžios požiūrį į kitokius, t. y.  į ne rusus. Vien toks apsisprendimas yra vertas pagarbos. Tai, ką mes čia Lietuvoje natūraliai gavome nuo gimimo – kalbą, tradicijas, dainas, šokius ir kt., – jiems ateina tik milžiniškų pastangų dėka, nes tenka visko išmokti pačiam – kalbos, tradicijų, dainų, šokių. Žinant, kad jie neturi paroje daugiau laiko nei kiti, supranti, kad tą laiką jie turi pavogti iš savo poilsio sąskaitos. Ir visa tai tik dėl to, kad kažkur jo istorijoje buvo Lietuva ir tėvų ar senelių neišpildęs Tėvynės ilgesys. Dar ir dabar matau savo atmintyje Liudmilos, Gitanos, Julijos, Bernardo, Vitalijaus, Antano, Aldonos susijaudinusius ir susirūpinusius veidus, kad jau išvažiuojame, rodos, nė nebūtume atvažiavę. Ir vėl palikti, ir vėl ilgesys...“, – grįžusi iš tarnybinės kelionės įspūdžiais dalijosi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties departamento direktorė Violeta Toleikienė.

 

Reikėtų atskirai pažymėti, kad nuo pat konferencijos pradžios tiek Irkutske, tiek Ulan Ude Lietuvos delegacijos nariai nuoširdžiai dirbo ir renginio pertraukų metu bei pasibaigus renginiams, individualiai bendravo su renginių dalyviais. Daug aiškinta vizų ir pilietybės klausimais, daugelį domino socialiniai grįžtančiųjų į Lietuvą reikalai, teisinio statuso suteikimo, turto grąžinimo ir kiti klausimai. Į visus paklausimus buvo atsakyta kvalifikuotai ir išsamiai arba susitarta, kad pateikus papildomų duomenų bus atsakyta raštu.

 

Sudie, Buriatija! Sudie, Rusija! Iki pasimatymo, brangūs tautiečiai, gyvenantys Sibire!